Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten KVW Neerbeek zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is lichamelijk contact en genegenheid een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is dat seksuele handelingen en ongewenste intimiteiten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die vrijwilliger en/of deelnemer zijn bij KVW Neerbeek, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als bestuur van KVW Neerbeek voor al onze vrijwilligers deze gedragsregels opgesteld. De gedragsregels bestaan uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer je bij ons komt helpen als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragsregels te lezen en te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragsregels begrijpt en volgens de gedragsregels zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:  

 • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich gerespecteerd en veilig voelt.
 • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze waarop dat de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 • De vrijwilliger onderhoudt alleen functioneel noodzakelijk contact t.a.v. het privéleven met de minderjarige.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksueel getinte handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De vrijwilliger zal tijdens activiteiten van KVW Neerbeek (kampen, reizen, uitjes en dergelijke) terughoudend en met respect en gepaste afstand omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamers of sanitaire ruimtes.
 • De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragsregels door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen zonder toestemming van het bestuur.
 • Elk persoon (kind) dat deelneemt aan KVW-activiteiten wordt door de vrijwilliger gelijkwaardig behandelt.
 • In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragsregels te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
 • Het is niet toegestaan om film, video-, en/of geluidsopnamen of ander materiaal van vrijwilligers en/of deelnemers van KVW Neerbeek te maken en via (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen openbaar te maken, tenzij het bestuur of hoofdleiding uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor plaatsing. Voor het maken en/of openbaar maken van beeld en/of geluidsopnamen waarop personen herkenbaar, zichtbaar of hoorbaar zijn, is voorafgaande toestemming van betrokkene(n) en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragsregels zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Kindervakantiewerk Neerbeek.